MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİPETROL ve DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ


Ders İçerikleri

PETE 110 Petrol ve Doğal Gaz  Mühendisliği’ne Giriş (2-0)(Kredisiz)

Dersin içeriği, öğrencileri petrol sektörüyle ilgili temel konseptler hakkında bilgilendirecek şekilde hazırlanmıştır. Petrol ve doğal gazın  tarihsel  alt yapısı,mevcut kaynakları,dünyadaki arz-talep, petrol ve doğal gazın kimyasal ve fiziksel özellikleri,petrol /doğal gaz  aramasına giriş, rezervuar çeşitleri ve mühendislik konseptleri, üretim metodları, doğal hidrokarbonların rafinerisi ve taşınması, mühendislik etiği, iş sağlığı, güvenliği ve çevresel konuların petrol ve doğal gaz mühendisliğindeki yeri.


PETE 211 Akışkanlar Mekaniği’ ne Giriş (3-2)4

Genel tanımlar ve akışkan özellikleri, akışkan statiği, akışkan akım olayı, Bernoulli denklemi, laminar ve türbulant boru akışı, akışkanın taşımı ve ölçümü.


PETE 216 Rezervuar Kayaç ve Akışkan Özellikleri (3-2)4

Akışkan geçirgenliği olan kayaçların temel özellikleri, gözeneklilik ve geçirimlilik, satürasyon ve elektriksel özellikler, çoklu (birden fazla) akışkan satürasyonlu gözenekli ortam özellikleri, ıslatılabilirlik, kapilarite ve göreli geçirgenlik, hidrokarbon gaz ve sıvı sistemlerinin  PVT (basınç-hacim-sıcaklık) ilişkileri, hidrokarbonların ve formasyon sularının rezervuar akışkan özellikleri.


PETE 300 Yaz Stajı-I (Kredisiz)

En az dört haftalık (20 iş günü) süreyle yapılan yaz stajı lisans programının tamamlanması için zorunludur. İlk staj 2. sınıfın sonunda yapılır ve  sondaj operasyonlarında yapılması tercih edilir. Staj, yaz stajı kılavuzundaki içeriğe göre yapılır.


PETE 321 Sondaj-I (3-2)4

Sondaj makineleri, kuyu ve ekipmanlar, sondaj akışkanları ve hidroliği, çimentolama ve hidroliği, drill off testleri (matkap performansı), basınç kontrolü.


PETE 322  Sondaj-II (3-0)3

Yönlü sondaj (Teğetsel, ROC ve Minimum Bükülme Methodu), sondaj dizini dizaynı, sıkışma ve germe kuvvetindeki ve bükülmedeki  nötral  noktalar, Lubinki stresleri, aşırı çekmede güvenlik marjı (margin of over pull), muhafaza borusu dizaynı (iki eksenli ve üç eksenli), muhafaza borusu  indirilmesi (bükülme ve kuyu başı yüklemesi).

Ön Koşul Dersi:PETE -321 ya da bölümde kabul edilen/onaylanan ders.


PETE 331 Üretim Mühendisliği -I(3-0)3

Delgi çubuğu testi (DST), kuyu tamamlama operasyonları, tamamlama akışkanları, üretimde kum denetimi, perforasyon, kuyu başı ekipmanları ve akış kontrol cihazları, üretim pakerleri, petrol ve gaz seperatörleri, akar kuyu performansı, at başı pompası, elektrikli dalgıç sentrifüj pompa, kuyu stimülasyon teknikleri (asitleme,hidrolik çatlatma).


PETE 332 Üretim Mühendisliği -II(3-0)3

Yapay kaldırma/üretim  metodları. Ekipman ve yapay üretim metodu seçimi. Yapay kaldırma (artificial lift) metodları için üretim borusuna giriş eğrilerinin hazırlanması. Elektrikli dalgıç pompa, gaz kaldırmalı pompa, hidrolik pompa, jet pompa, kiriş ve piston hareketli pompaların dizaynı. Doğal gaz kuyularının boşaltılması için pompalama metodları.

Ön Koşul Dersi:PETE -331


PETE 343 Rezervuar Mühendisliği-I (3-0)3

Rezervuarda gözenekli hidrokarbon hacmi, petrol kurtarma/elde etme faktörü, petrol yataklarının sınıflandırılması. Çözünmüş gazlı sürme (üretim) mekanizması olan, su tabakası ile sürme mekanizması olan, gaz kepli  sürme mekanizması olan, drenaj ve kombinasyon sürme mekanizmaları olan  rezervuarlar için madde dengesi yaklaşımıyla rezervuar performans tahmini yapmak. Rezervuara su sızması teorisi. Petrol üreten formasyonlarda gaz ve su konlaması(koni oluşturması). Çatlaklı rezervuarların karakterizasyonu, Azalan Eğri Analizi.

       Ön Koşul Dersi:PETE-216 ya da bölümde kabul edilen /onaylanan ders.


PETE 344 Rezervuar Mühendisliği-II (3-0)3

Gözenekli medyada denge /durağan ve kararsız durumlarında tek faz akım denklemleri, durağan/değişken(kararsız)süperpozisyon. Gözenekli ortamda çok fazlı akım. Homojen ve heterojen rezervuarlarda basınç ve izleyici metoduyla rezervuar karakterizasyonu.

       Ön Koşul Dersi:PETE-343 ya da bölümde  kabul edilen /onaylanan ders.


PETE 352 Kuyu Loglaması (3-0)3

Gama ışını logu, tabi gerilim logu, kaliper logu, resistivite (mikro ve odaklı) logu, yoğunluk logu, nötron logu, sonik log, çimento bağ logu ve değişken yoğunluk logu, eğim ölçücü  log ve üretim kuyu logu gereçlerinin ilkeleri ve kullanımı. Kuyu loglarının yorumlanması ve kümelenme teknikleri. Gözeneklilik, hidrokarbon doyumluluğu, litoloji, zon /bölge kalınlığı, şistlilik ve benzeri gibi formasyon özelliklerinin belirlenmesi. Verilen saha  koşullarında uygun logun seçilmesinde temel esaslar.


PETE 400 Yaz Stajı-II (Kredisiz)

En az dört haftalık (20 iş günü) süreyle yapılan yaz stajı lisans programının tamamlanması için zorunludur. Üçüncü sınıfın sonunda yapılan İkinci stajın üretim ve rezervuar mühendisliği branşlarında yapılması tercih edilir. Staj, yaz stajı kılavuzundaki içeriğe göre yapılır.


PETE 411 Petrol Değerlendirilmesi/Ekonomisi (3-0)3

Rezerv hesabı. Üretim hızını optimize etmek. Petrol/gaz  kurtarımını ekonomik ölçüde maksimize etmek. Petrol ve gaz sahalarının keşif ve geliştirilmesi için ve geliştirilmiş kurtarım yöntemleri için gerekli yatırım. İşletim giderleri, vergiler, fiyatlar ve amortisman (eskime payı). Kar analizleri.


PETE 417 Petrol  Mühendisliği Dizaynı-I (2-2)3

Dizayn metodlarının geliştirilmesi ve kullanımı, dizayn problem ifadelerinin ve belirtimlerinin formülize edilmesi, farklı çözüm yollarının düşünülmesi, fizibilite(oldurulabilirlik) değerlendirmeleri. Ucu açık problemler kullanarak öğrencinin yaratıcılığını arttırma. Proje mühendisliği ve mühendislik projelerinin yönetimi.Sondaj projelerinin dizaynı.

Ön Koşul Dersleri:Bölümde kabul edilen /onaylanan dersler. Kodu verilen derslerin üç tanesi:PETE 322, PETE 331, PETE 343 ve PETE 352.


PETE 418 Petrol  Mühendisliği Dizaynı-II (1-4)3

Dizayn metodlarının geliştirilmesi ve kullanımı, dizayn problem ifadelerinin ve belirtimlerinin formülize edilmesi, farklı çözüm yollarının düşünülmesi, fizibilite (oldurulabilirlik) değerlendirmeleri. Ucu açık problemler kullanarak öğrencinin yaratıcılığını arttırma. Proje mühendisliği ve mühendislik projelerinin yönetimi. Petrol, gaz ve jeotermal rezervuarların üretim sistemleri. Rezervuar geliştirme stratejilerinin dizaynı.

Ön Koşul Dersi: PETE 417


PETE 461 Doğal Gaz Mühendisliği (3-0) 3

Doğal gazın özellikleri, hidrat formasyonu. Gaz rezervlerinin tahmini. Gaz kuyuları testi. Gaz dağıtılabilirliği (deliverability) tahmini. Gaz akış ölçümü. Doğal gaz dağıtılabilirliliği. Doğal gaz nakli, toplama sistemlerinin tasarımı.Sahada doğal gazın işlemesi.Kompresör beygir gücü gereksinimi.